ตำบลตำบลนาโกอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
Poothai.20m.com Welcome to my Homepage เขียนโดย...สุชาติ ไชยสุข ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
ข้อมูลทั่วไป การคมนาคม การเมือง / บริหาร
ชุมชน / กลุ่มชน ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ข้อมูลการเกษตร
วัดใน ต.นาโก โรงเรียนใน ต.นาโก ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูไท
ข้อมูลการเกษตร
การทำนา - ทำนาแบบดั้งเดิม ทำไร่นาสวนผสม การทำสวน ทำไร่ สวนไม้ผล เช่น มะม่วง,มะขามหวาน ฯ สวนยางพารา, หม่อน, หวาย ฯ ไร่มันสำปะหลัง, อ้อย, ปอ, ข้าวโพด, ถั่วฯ การขยายพันธุ์พืช ตอนกิ่ง, ทาบกิ่ง,ต่อกิ่ง, ปักชำ, โน้มกิ่ง, เสียบกิ่ง และเพาะเมล็ด การเพาะเห็ด เห็ดฟาง, เห็ดนางฟ้า, เห็ดขอนขาว,เห็ดบด การเลี้ยงปลาในบ่อดินธรรมชาติ การเลี้ยงหมู การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงเป็ด การเลี้ยงวัว การเลี้ยงกบ การเลี้ยงต่อ การเพาะพันธุ์หวาย การทำหน่อไม้ขวด / ปี้บ การทำขนมจีน การทอผ้า (ฝ้าย,ไหม) การดองมะม่วงวันที่ปรับปรุงข้อมูล : 25 พ.ค 2546