ตำบลนาโกอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
Poothai.20m.com Welcome to my Homepage เขียนโดย...สุชาติ ไชยสุข ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
ข้อมูลทั่วไป การคมนาคม การเมือง / บริหาร
ชุมชน / กลุ่มชน ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ข้อมูลการเกษตร
วัดใน ต.นาโก โรงเรียนใน ต.นาโก ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูไท
การเมือง/การบริหาร
ข้อมูลรายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
  1. นายบุญถม ทะเสนฮด กำนัน บ้านชาด
  2. นายสงบ เรืองจรัส ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านนาโก
  3. นายลำทอง เหลื่อมศรี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านนาโก
  4. นายสายทอง พลกุล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านนาโก
  5. นายปาน เถาว์ชาลี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านนาโก
  6. นายจันประกิจ เพิ่มพูน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหวาย
  8. นายเสนาะ เถาว์ชาลี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้าน นาโก
  9. นายลม พุ่มกาหลง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านชาด
  10. นายประยูร ศรีเครือดง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านหวาย


โครงสร้างการบริหารของ อบต. 1. นายเหลา แสงฤทธิ์ _____________ประธานกรรมการบริหารฯ
2. นายจิตใจ พุ่มกาหลง ___________กรรมการบริหาร
3. นายทองชื่น แสงเพ็ชร __________กรรมการบริหาร


สถานที่ตั้ง สำนักงาน อบต.นาโก ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลนาโก
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 25 พ.ค 2546